18 октомври 2009

Естетика

Тъй като доц. Иванова не използва компютър, качвам тук конспекта и препоръчителната литература за изпита по Естетика.


 1. Предмет на естетиката: генезис на естетическата автномия, еманация на визуалното, въображението, чувството. Доминация на естетическия дискурс днес.
 2. Естетика на Античността. Етапи и представители.
 3. Естетика на Средновековието. Спиритуалност срещу сетивност.
 4. Естетика на Ренесанса. Доминация на изкуствата над видимостта.
 5. Естетика на Класицизма и Барока.
 6. Посвещение - генезис на естетическия вкус.
 7. Кант и съждението на вкуса. Автономия на естетическото. Кой е гений?
 8. Хегел: историцизъм на изкуството.
 9. Красивото.
 10. Възившеното.
 11. Трагическото. Същност и сфери на проявление.
 12. Космическото.
 13. Изкуството: структура, функции, касификация на изксуството. Автор, реципиент, творба.
 14. Лидиращи естетически теории днес. Модернизъм и постмодернизъм в изкуствтото /преглед на основните худ. течения/
Литература:

 1. За красотата и изкуството. Антология.
 2. Философия на изкуството, тематична антология
 3. Хораций, За поетическото изкуство, Баоло, За поетическото изкуство
 4. Ницше, Раждането на Трагенията,
 5. И. Паси, Немска класическа трагедия
 6. И. Паси, Смешното
 7. Т. Адроно, Естетическата теория.
 8. Гадамер, Актуалността на красивото. Изкуството като игра, символ и празник.
 9. М. Дворжак, История на изкуството като история на духа.
 10. История зстетческой мьiсли, т.1,2,3,4,5
 11. В. Ворингер, Абстракция и вчустване
 12. В. Анеглов, Изкуство/естетика
 13. Дж. Ватимо, Края на модерността
 14. А.Ф.Лосев Зстетика Возрождения
 15. В. Бенямин, Художествената мисъл и културно самосъзнание
 16. З. Фройд Естетика, изкуство, литература
 17. П. Бурдийо, ПРавилата на изкуството
 18. Постмодернизъм /изд. Апосторофи/
 19. Хосе Ортега-и-Гасет, Естетически есета
 20. Фр. Лиотар Нечовешкото
 21. Фр. Лиотар Постмодерни поуки

1 коментар: